Regulamin

1 Zakres zastosowania

1.1 Mariola Wróbel-Wicher Sp. z o.o., Tychy 43-100 ul. Drozdów 46, NIP 646-300-57-12, będzie dalej nazywana PhiAcademy (wszelkie odniesienia do „nas”, „my” lub „nasz” należy interpretować odpowiednio), a kontrahent zwany dalej Klientem (wszelkie odniesienia do „Ty” i „Twój” w niniejszym dokumencie również należy rozumieć odpowiednio).

1.2 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego MARIOLAWICHER (https://mariolawicher.com) lub odpowiedniej aplikacji mobilnej.

1.3 Oferty udostępniane w MARIOLAWICHER skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu Art.  4. Dz.U.2023.221 t.j. dla którego jakakolwiek transakcja w naszym sklepie MARIOLAWICHER jest przeprowadzana w ramach prowadzonej działalności. Konsumenci, a także przedsiębiorcy, dla których transakcja nie jest częścią prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, są wyłączeni z dokonywania jakichkolwiek transakcji za pośrednictwem MARIOLAWICHER. W przypadku podania przez Klienta wprowadzającej w błąd informacji o zamknięciu transakcji w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od transakcji i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

1.4 Składając nam ofertę w rozumieniu Art. 66 KC poniżej, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na niniejsze warunki. Wszelkie odmienne warunki obowiązujące po Twojej stronie nie będą wiążące po naszej stronie. Dotyczy to również przypadków, w których wyraźnie nie odrzucamy takich odmiennych warunków. Wszelkie warunki odbiegające od niniejszych uważa się za skuteczne wyłącznie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez nas. Nasze działania związane z realizacją umowy nie będą uznawane za potwierdzenie.

2 Język umowy

2.1 Językiem interfejsu oraz językiem dostępnym do zawierania umów jest polski.

3 Zasady anulowania

3.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

4 Oferta i akceptacja

4.1 Ceny, oferty cenowe i opisy podane w MARIOLAWICHER nie stanowią oferty wiążącej i mogą zostać przez nas wycofane lub zmienione w dowolnym momencie przed wyraźnym przyjęciem Twojej oferty.

4.2 Wszelkie składane przez Państwa oferty zakupu od nas produktów i/lub usług będą wymagały naszej późniejszej akceptacji. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia Twojej oferty. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w przypadku naszego wyraźnego lub milczącego przyjęcia Twojej oferty, w szczególności poprzez wysyłkę zamówionego przez Ciebie towaru.

5 Ceny i warunki płatności

5.1 Cena każdego pojedynczego produktu jest zgodna z ceną podaną na stronie i jeśli nie uzgodniono inaczej i szczegółowo nie uzgodniono inaczej, obowiązują następujące postanowienia:

5.2 Ceny podawane są w PLN lub innej walucie, plus podatek VAT. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny nie obejmują kosztów wysyłki i transportu. Koszty wysyłki i transportu są podane osobno i pokrywane są przez Klienta. W przypadku, gdy zawarcie lub wykonanie umowy wiązać się będzie z podatkami, opłatami bankowymi, opłatami, cłami lub opłatami, ponosi je Klient.

5.3 Całkowita kwota faktury będzie podana po złożeniu zamówienia. W przypadku zamówienia składającego się z kilku dostaw częściowych produktów zgodnie z punktem 6.3, zastrzegamy sobie prawo do rozliczenia każdej dostawy częściowej na podstawie faktury częściowej.

5.4 Nie przysługuje Państwu prawo do potrącenia roszczeń, chyba że roszczenie wzajemne zostało potwierdzone prawomocnie przez sąd lub uznane przez nas.

5.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

5.6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

5.7 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5.8 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.”

6 Dostawa i przeniesienie ryzyka

6.1 Dostawa i przeniesienie ryzyka następuje w ramach CIP, z opłaconym ubezpieczeniem przewozu (Incoterms 2020) do wskazanego przez Ciebie miejsca przeznaczenia. Terytoria, do których dostarczamy nasze produkty, są podane osobno i mogą się różnić w zależności od zamówionego produktu. W przypadku odbioru produktów w naszym zakładzie w Tychach w Polsce dostawa i przeniesienie ryzyka mają miejsce EXW, Ex Works (Incoterms 2020).

6.2 Staramy się przestrzegać podanych terminów i terminów dostaw. Terminy i okresy dostaw są jednak szacunkowe i w związku z tym niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych. Odstąpić od umowy z powodu opóźnienia w dostawie można wyłącznie po wyznaczeniu rozsądnego okresu karencji wynoszącego nie mniej niż dwa tygodnie. O odstąpieniu należy powiadomić listem poleconym. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie produktów/usług, których dostawa jest opóźniona.

6.3 Dostawy częściowe traktowane są jako odrębne umowy. W przypadku opóźnienia jednej lub kilku dostaw częściowych nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej kolejnych dostaw częściowych.

6.4 W przypadku przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, mają Państwo obowiązek poinformować nas o tym pisemnie w ciągu 8 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu(ów) lub od dnia otrzymania powiadomienia o przypadkowej utracie podczas przestrzeganie regulaminów i procesów związanych ze zgłaszaniem i likwidacją szkód. Dalsze zobowiązania prawne pozostają nienaruszone.

6.5 Usługodawcą dostawy jest DPD Polska.

6.6 Czas dostawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

7 Siła wyższa

Obie strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań niepieniężnych, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez pożar, powódź, trzęsienie ziemi, eksplozje, żywioły, żywioły, klęski żywiołowe, akty lub rozporządzenia organów rządowych, skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne nie spowodowane przez żadną ze Stron, nakazy sądowe wynikające z okoliczności innych niż naruszenie niniejszej Umowy przez Stronę poszkodowaną, akty wojny, terroryzm, zamieszki, cywilne zamieszki, bunty lub rewolucje, strajki, lokaut lub trudności w pracy, epidemie lub jakiekolwiek inne zdarzenie lub okoliczność, na którą Ty lub My nie mamy wpływu. Takie zdarzenie lub okoliczność powodująca niewykonanie zobowiązania lub opóźnienie jest zdarzeniem siły wyższej.

Strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że COVID-19 jest takim zdarzeniem siły wyższej i nie można przewidzieć jego czasu trwania, skutków ani zakresu (w tym środków i zaleceń, które mogą zostać wprowadzone przez organy regulacyjne). W związku z tym, jeśli nasze zobowiązania nie zostaną wykonane, nie zostaną naruszone i/lub zostaną opóźnione, co można przypisać pandemii COVID-19, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień umowy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie opóźnienia, niewykonanie lub niepowodzenia.

Stron, która nie wykonała zobowiązań zostanie zwolniona z dalszego wykonywania obowiązków, na które ma wpływ takie zdarzenie siły wyższej, tak długo jak będzie trwało takie zdarzenie siły wyższej, a strona naruszająca będzie w dalszym ciągu dokładała uzasadnionych z handlowego punktu widzenia wysiłków, aby wznowić wykonywanie zobowiązań.

8 Zastrzeżenie tytułu

8.1 Tytuł własności do produktu(ów) zostanie przekazany użytkownikowi dopiero po zapłaceniu pełnej ceny, łącznie z odsetkami lub innymi kwotami związanymi z produktem(ami). Do tego czasu nie ma zezwolenia na utylizację produktu(ów). Musisz przechowywać produkt(y) i prowadzić związaną z nim dokumentację w sposób umożliwiający nam rozróżnienie pomiędzy produktami opłaconymi w całości a produktami, za które zaległa płatność. Niedopuszczalne są zastawy na ruchomościach lub hipoteki.

8.2 Należy niezwłocznie poinformować nas na piśmie o wszelkich powiązanych interwencjach osób trzecich.

8.3 Zastrzegamy sobie prawo do ponownego posiadania i odsprzedaży naszych produktów w przypadku niewykonania zobowiązania lub w przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy. Przejęcie oznacza odstąpienie od umowy wyłącznie na podstawie naszego wyraźnego oświadczenia w tym zakresie. W przypadku zwrotu produktu(ów) będziemy uprawnieni do wystawienia rachunku za wszelkie poniesione koszty transportu i obsługi.

9 Obowiązek kontroli i reklamacji

Masz obowiązek sprawdzić produkt(y) i upewnić się, że są one w nienagannym stanie, odpowiadają opisowi i są kompletne. Roszczenia z tytułu wadliwych produktów lub niekompletnej dostawy można dochodzić wyłącznie w następujących przypadkach: jeśli niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 8 dni od dnia otrzymania produktu(ów).

10 Odpowiedzialność

10.1 Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe na skutek umyślnego lub rażącego niedbalstwa niedopełnienia obowiązków z naszej strony lub ze strony naszych współpracowników. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie zawinionej.

10.2 Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie do wszelkich roszczeń odszkodowawczych niezależnie od podstawy prawnej, w tym między innymi roszczeń przedumownych i dodatkowych roszczeń umownych, a także odpowiedzialności za szkody, które nie powstały przez sam produkt(y) oraz szkody bezpośrednie i pośrednie (np. sfrustrowane wydatki, utracone zyski, oczekiwane oszczędności, szkody lub utrata danych). To ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na jakąkolwiek obowiązkową odpowiedzialność ustawową zgodnie z austriacką ustawą o odpowiedzialności za produkt (PHG) oraz odpowiedzialność za obrażenia ciała.

10.3 W oparciu o aktualny stan wiedzy nie można zagwarantować, że przesyłanie danych przez Internet będzie wolne od błędów i/lub będzie zawsze dostępne. Nie ponosimy odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność naszego systemu handlu online.

10.4 Zobowiązujesz się do podjęcia wszelkich działań, jakich można od Ciebie oczekiwać, aby zapobiec szkodom i je ograniczyć.

11 Gwarancja

11.1 W przypadku, gdy nasze produkty są wadliwe lub wadliwe, przysługuje Państwu następująca ograniczona gwarancja: Produkt uznaje się za wadliwy, jeśli nie ma uzgodnionej jakości lub jeżeli produkt ten narusza prawa własności przemysłowej, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich . Należy przedstawić dowód takich wad/usterek.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych mamy prawo według własnego uznania wybrać sposób wypełnienia naszego zobowiązania gwarancyjnego (usunięcie wady, wymiana lub obniżka ceny).

Wyrażają Państwo zgodę na to, że w celu wypełnienia naszych zobowiązań gwarancyjnych możemy skorzystać z pomocy jednego z naszych partnerów umownych w Polsce lub za granicą.

11.2 Prawa gwarancyjne ulegają przedawnieniu w ciągu 12 miesięcy od chwili dostarczenia produktu(ów) lub usługi.

11.3 Prawa określone w niniejszym punkcie 11 nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

Jeżeli i w zakresie, w jakim produkty zostały naprawione lub zmienione przez inne osoby niż my lub autoryzowani sprzedawcy;

Jeżeli i w zakresie, w jakim wady są w całości lub częściowo spowodowane nieprawidłową obsługą, błędami w obsłudze, wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub instalacją lub nieprzestrzeganiem dostarczonych przez nas porad lub instrukcji dotyczących dostarczonych produktów ).

11.4 Należy pamiętać, że zgodnie ze stanem techniki (tj. produktem(ami)) nie można wykluczyć możliwej wady produktu niezależnie od warunków użytkowania. Dlatego nie przyjmujemy żadnej gwarancji na użytkowanie produktu bez przerw i/lub błędów, ani na naprawę wszystkich błędów i usterek.

11.5 Gwarancja nie obejmuje części zamiennych i akcesoriów (takich jak końcówki maszyn, pedały nożne, zasilacze, baterie).

12 Zezwolenia, cła i eksport

12.1 Jeżeli zakup, transport lub użytkowanie produktów podlega zezwoleniu lub licencji wydanej przez rząd lub inny organ, obowiązkiem użytkownika będzie uzyskanie takiego zezwolenia lub licencji na własny koszt i dostarczenie nam dowodu, na żądanie. Jeśli nie uzyskasz takiego zezwolenia lub licencji, nie uprawnia Cię to do wstrzymania lub opóźnienia płatności za zamówione produkty. Ponoszą Państwo wszelkie koszty i wydatki wynikające z nieuzyskania wymaganego zezwolenia lub licencji.

12.2 Produkty importowane do niektórych krajów mogą podlegać opłatom celnym. Po przybyciu produktów do miejsca docelowego wyznaczonego przez Ciebie do dostawy mogą zostać na Ciebie nałożone cła, cła importowe i podatki. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odprawą celną oraz cłami importowymi lub podatkami zostaną poniesione przez Ciebie.

13 Powiadomienia

13.1 O ile w niniejszych warunkach nie określono inaczej, wszelkie powiadomienia i inna komunikacja dotycząca niniejszych stosunków umownych mogą być doręczane pocztą (wystarczająca opłata pocztowa z przedpłatą) lub e-mailem na adres podany w punkcie 1.1 oraz adres, który nam ostatnio przekazałeś, w piśmie.

13.2 Dopóki obie strony nie wykonają w pełni umownej czynności prawnej, będziesz zobowiązany do poinformowania nas o wszelkich zmianach w adresie Twojej firmy. Jeżeli nie powiadomią Państwo o zmianie adresu, wszelkie powiadomienia uważa się za doręczone, jeżeli zostały wysłane na ostatnio podany adres.

14 Dane osobowe i ochrona danych

Będziemy przetwarzać lub wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo i zabezpieczać je przed nieuprawnionym dostępem. Obowiązują warunki naszej Polityki prywatności.

15 Postanowienia końcowe

15.1 Przeniesienie praw i obowiązków z zawartego stosunku umownego wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.

15.2 Jeżeli strona zrzeknie się lub czasowo zaniecha egzekwowania swoich praw wynikających z niniejszych Ogólnych warunków handlowych lub przyzna drugiej stronie okres karencji, prawa strony wymienionej jako pierwsza pozostaną nienaruszone w każdym przypadku. Zrzeczenia się dochodzenia swoich praw w związku z naruszeniem niniejszych Ogólnych Warunków nie można rozumieć jako zrzeczenia się dochodzenia swoich praw w związku z późniejszymi naruszeniami niniejszych warunków.

15.3 Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu materialnemu Polski, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z umowy – w tym sporów dotyczących istnienia lub nieistnienia umowy – wyłącznym sądem będą sądy w Wiedniu, pierwszy okręg.

15.4 Niezależnie od powyższego wyboru wyłącznego forum, będziemy mieć prawo do wniesienia dowolnego pozwu lub ubiegania się o tymczasowe zadośćuczynienie przed sądami posiadającymi lokalną i faktyczną jurysdykcję nad Tobą.

15.5 Jeżeli postanowienie lub część postanowienia niniejszych warunków jest lub stanie się nieskuteczna, nie ma to wpływu na skuteczność i ważność pozostałych postanowień. W przypadku, gdy postanowienie niniejszych warunków lub część umowy jest nieważne lub niewykonalne, takie nieważne lub niewykonalne postanowienie uważa się za zastąpione postanowieniem, które pod względem skutku handlowego i prawnego jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy luk kontraktowych.