POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Mariola Wróbel-Wicher Sp. z o.o., Tychy 43-100 ul. Drozdów 46, NIP 646-300-57-12

Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób zainteresowanych usługami Administratora
 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które  jest wykonywane na danych osobowych osób zainteresowanych usługami Administratora:
 1. cel przetwarzania: udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych Klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi (ew. także przez reprezentantów i osoby powiązane z kontrahentami),
 1. podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Administratora na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim kontakt z potencjalnymi klientami i kontrahentami, odpowiedzi na przesłane wiadomości i realizacje przedmiotu działalności.
 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, jak i konta w platformach mediów społecznościowych, które należą do Administratora
 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, jak i konta w platformach mediów społecznościowych, które należą do Administratora:
 1. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z treści prezentowanych na stronie internetowej, jak i w ramach podstron platform mediów społecznościowych Administratora, a w tym także działania analityczne z użyciem narzędzi zewnętrznych,  
 1. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim marketing usług własnych, jak i działania podejmowane dla utrzymania i poprawnego funkcjonowania stron internetowych oraz zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która ma odniesienie do akceptacji niektórych czynności analitycznych.


III. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, z których usług korzysta Administrator, jak również przetwarzanie danych reprezentantów, pełnomocników, czy też tzw. osób kontaktowych występujących w imieniu kontrahentów

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, z których usług korzysta Administrator, jak również przetwarzanie danych reprezentantów, pełnomocników, czy też tzw. osób kontaktowych występujących w imieniu kontrahentów:
 1. cel przetwarzania: realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną oraz przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy też reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie podjęte przez Administratora na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora, jak i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe i podatkowe – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Przetwarzanie danych osobowych osób objętych zakresem działania monitoringu wizyjnego
 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych osób objętych zakresem działania monitoringu wizyjnego:
 1. cel przetwarzania: zabezpieczenie mienia należącego do Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się ww. ochronę mienia i bezpieczeństwa pacjentów, a w niektórych przypadkach także zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Przetwarzanie danych osób korzystających z usługi newsletter
 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych osób korzystających z usługi newsletter:
 1. cel przetwarzania: marketing usług własnych Administratora,
 2. podstawy prawne czynności przetwarzania: zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
 1. Przetwarzanie danych beneficjentów i osób korzystających z realizowanych programów sprzedażowych, promocji, czy też programów kart podarunkowych, zgodnie z ich regulaminami
 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych beneficjentów i osób korzystających z realizowanych programów sprzedażowych, promocji:
 1. cel przetwarzania: realizacja umowy lub usługi,
 1. podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie podjęte przez Administratora na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora, jak i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe, podatkowe – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań umownych, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientom przysługuje prawo:

1) dostępu do treści danych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) przenoszenia danych,

na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.

 1. Klienci mogą również skontaktować się z Administratorem w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Administratora udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: mariola.wwicher@gmail.com
 2. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia RODO Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W zakresie, w jaki przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy: podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 5. Administrator danych osobowych zastrzega, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z dostarczeniem produktów (w tym firmy kurierskie), hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem domeną, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pliki „cookies”

1.     Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki cookie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

2.     Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie w swojej przeglądarce internetowej.

3.     Pliki cookie, a w tym cookie sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat urządzenia końcowego, jak i wersji przeglądarki, która jest używana przez osobę fizyczną. Zadania te realizowane są dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.

4.     Cookie to krótkie pliki tekstowe, które w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane informacje mogące taką identyfikację umożliwić.

5.Na stronie internetowej https://mariolawicher.com używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Administratora przychodów subsydiujących działanie strony, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

5.Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Klient znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną.

6. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej.

RODO

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mariola Wróbel-Wicher Sp. z o.o., Tychy 43-100 ul. Drozdów 46, NIP 646-300-57-12 („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres mail: …

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

·   wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy:

·  weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

·   weryfikacji na listach embarg wynikających z obowiązku przeprowadzenia kontroli eksportu towarów.

·   wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

· weryfikacji udziału w praniu brudnych pieniędzy,

·  przeprowadzania analiz oraz statystyk rynkowych w tym analiz potrzeb klientów oraz analiz branżowych,

·  obsługi procesu sprzedaży to jest np. określenia wysokości rabatu lub przygotowania oferty, przeprowadzania audytów, weryfikacji jakości obsługi klientów,

·   zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

·   procesu wewnętrznych kontroli i audytów

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe, NIP, branża, segment, opis działalności, liczba pracowników, informacje na temat floty, historię wniosków rabatowych, konfigurację pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny pojazdu, dane dotyczące transakcji (data sprzedaży pojazdu, liczba pojazdów, status transakcji).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

· świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

· dostarczającym usługi księgowe oraz doradcze dla Administratora,

·  dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

· świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

·  organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania danych na cele weryfikacji na listach sankcyjnych, listach embarg oraz analizy ryzyka i weryfikacji pod kątem pod kątem wspierania terroryzmu lub prania brudnych pieniędzy wynosi 6 lat. Okres przechowywania danych na cele analiz oraz statystyk rynkowych, a także obsługi procesu sprzedaży wynosi 6 lat. Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń są przechowywane zgodnie z obowiązującymi okresami przedawnienia, przy czym okres przechowywania może ulec wydłużeniu lub zawieszeniu w przypadku ewentualnych postępowań. Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

·   dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

·   korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

·   przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

·   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

·   Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np. za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres mailowy: mariola.wwicher@gmail.com

Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych